top of page
8b74882a2efe251ee370cddc37fdc786.jpg

Асоциация на българските енергийни агенции

Асоциацията на българските енергийни агенции (АБЕА) е неправителствена организация, регистрирана по закон като юридическо лице с нестопанска цел.

Членовете-учредители на Асоциацията са юридически лица - агенции за енергиен мениджмънт на местно и регионално ниво, създадени с финансовата и методическа помощ на Европейската комисия.

Цели:

  • Асоциацията подкрепя дейността на своите членове и обединява усилията им както за изготвяне на предложения за подобряване на националната и местната (общинска) нормативна база с цел осигуряване на устойчива енергийна политика, така и за участието им в съвместни проекти на национално, европейско и международно/ световно ниво.

  • Поддържане на контакти с Дирекция "Енергетика", насочени към прилагане на директивите на ЕК, както и към участие в нейните местни и регионални инициативи.

  • Сътрудничество с Министерството на енергетиката, Агенцията за устойчиво енергийно развитие /АУЕР/ и Министерството на околната среда и водите и други държавни институции чрез разработване на предложения за подобряване на държавната нормативна база по отношение на устойчивото енергийно развитие, политиката за енергийна ефективност и прилагането на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ).

  • Сътрудничество с АУЕР при осъществяване на държавната политика за енергоспестяване, въвеждане на нови технологии и ВЕИ.

  • Обмен на информация и разпространение на най-добрите практики и резултати на световно и национално равнище. 

  • Подпомагане на местните власти (включително общини, които не членуват в Асоциацията) при инициирането и изпълнението на проекти, свързани с енергоспестяването и екологията. Предметът на дейност на Асоциацията включва проучване, иницииране и разработване на проекти, нормативни актове и стандарти, извършване на анализи, консултации и програми в областта на енергийната ефективност и екологията, внедряване на екологично обосновани енергийни технологии, провеждане на обучения, издаване и разпространение на информационни материали, свързани с енергийния сектор, както и всяка друга дейност, незабранена от закона, свързана с проблемите на енергийната ефективност и околната среда.

Мисията на АБЕА

Мисията на АБЕА е да координира и обединява потенциала и опита на своите членове и да представя тях и техните позиции пред българските държавни, регионални и местни власти, пред частните общности и пред органите на ЕК и групата "Рефлекс" (DG ENER) на Дирекция "Енергетика за Европа", както и пред мрежата за енергийна ефективност ManagEnergy и други международни организации и структури.

Визията на АБЕА 

 

В бъдещите планове на Асоциацията основният приоритет на организацията е да изгради и усъвършенства устойчива структура, която да подкрепя и влияе на потенциала и да развива и изразява позициите на своите членове пред българските и европейските власти, структури и организации, т.е. да действа като основен представител на своите членове, без да ограничава тяхната дейност.

LOGO_ABEA.png

Програма за членство

 

Малко информация за членската програма и връзка  Бутон „Научете повече“ към споменатата страница с уеб публикации.

bottom of page